Provozní a návštěvní
řád Dialog sauny

Vážení návštěvníci Dialog sauny, seznamte se prosím s návštěvním řádem,
se kterým automaticky souhlasíte při vstupu do prostor sauny. Na pozdější
diskuze a výmluvy nebudeme brát zřetel. Porušením pravidel riskujete
vykázání z prostor bez nároku na náhradu vstupného.

Návštěva sauny je na vlastní zdravotní nebezpečí a provozovatel nenese
žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy poranění nebo
úrazy způsobené saunováním v prostorách sauny

Provozovatel relaxačního centra všem návštěvníkům před prováděním
relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto
aktivitu konzultovat s lékařem.

 • Místy určenými k odložení venkovní obuvy je přezouvací místnost za recepcí, kde je nutné
  nechat venkovní obuv. Do vnitřních prostor sauny je vstup povolen pouze v trepkách.
 • Oblečení se odkládá pouze v uzamykatelných skříňkách v šatně. Každý návštěvník je
  odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí
  provozovatel nenese odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci po
  celou dobu návštěvy
 • Každý návštěvník je povinen se v prostorech Dialog Sauny chovat ukázněně a vyvarovat se
  jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že
  relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel relaxačního
  centra nenese odpovědnost za škody, které si způsobili návštěvníci sami vlastním
  jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců.
 • Děti mladší 15 let mohou do prostor relaxačního centra vstoupit pouze za doprovodu
  osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po
  celou dobu návštěvy sauny. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel relaxačního
  centra odpovědnost.
 • Návštěvník plně odpovídá za škodu na majetku provozovatele způsobenou svým
  úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen nahradit
 • Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem relaxačního centra řádně
  vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. V případě nutnosti bude přivolána Městská policie
  nebo Policie ČR a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození
  majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a
  nálezů.
ikona

VE VŠECH PROSTORÁCH RELAXAČNÍHO CENTRA
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky
 • konzumovat potraviny, kouřit s výjimkou prostor k tomu určených
 • jakkoli tyto prostory znečišťovat
 • plýtvat vodou a energiemi
 • úmyslně ničit majetek
 • zdržovat se v prostorách relaxačního centra mimo provozní dobu
 • vstup se zvířaty
 • provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele
  relaxačního centra
 • manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, saunových
  kamen apod.)
 • křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní
  návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz
 • praní prádla a jiných věcí
ikona

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORŮ RELAXAČNÍHO CENTRA

Do prostorů relaxačního centra nemají přístup návštěvníci s onemocněními, kterými by
mohli nakazit a poškodit další návštěvníky, tj.osoby zavšivené, s kožními vyrážkami,
bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, bacilonosiči.
Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla
infekce či přenosná choroba.

POKYNY PRO UŽIVATELE SAUNY

 • Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou
 • V sauně doporučujeme sedat si na vlastním či zapůjčeném ručníku/prostěradle.
 • Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 20 minut a maximálně 3 cykly po sobě.
 • Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
 • Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat, zejména před vstupem do
  ochlazovací kádě.
 • Přístup do sauny řídí provozovatel dle kapacity potírny.
Sauna Dialog
Francouzská 84
602 00 Brno
tel.: 724 715 715
sauna@saunadialog.cz
provozní doba
Ut - Pá Zavřeno
So - Ne Zavřeno